Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Peaches & Cream (P&C) en de klant afgesloten overeenkomsten. Door het plaatsen van een bestelling en/of afsluiten van een verkoopovereenkomst erkent de klant dat deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden, met uitsluiting van en voorrang hebbend op eventuele andersluidende door de klant opgegeven algemene aankoopvoorwaarden of bedingen.

PRIJZEN

Als prijs geldt deze welke van kracht is op het ogenblik van de bestelling. Alle prijzen zijn in euro en exclusief 21% btw.

BETALINGEN

Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen van P&C betaalbaar op factuurdatum. Elke niet binnen de 30 dagen na ontvangst schriftelijk geprotesteerde factuur wordt geacht definitief aanvaard te zijn. Op elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning vanaf de vervaldag tot ontvangst van de betaling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10 % per jaar vanaf factuurdatum. Elk na vervaldag onbetaald gebleven bedrag zal bovendien verhoogd worden met een forfaitair bedrag gelijk aan 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 25,- euro per onbetaalde factuur en een maximum van 5.000,- euro per onbetaalde factuur.

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door P&C van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen enkele afbreuk aan de toepassingen van de andere bepalingen.

ACTIVITEITEN

Bij het deelnemen aan workshops, activiteiten en Peachy Party’s…dienen deze voor aanvang van de activiteit betaald te worden op rekeningnummer BE08 0689 3551 5113 met in de mededeling de naam van de activiteit. Uw reservering is enkel geldig na betaling, dit binnen 5 kalenderdagen. Bij eventuele annulering van de klant valt het recht tot terugbetaling weg. Bij annulering vanuit Peaches & Cream krijgt u uw inschrijvingsgeld terugbetaald.